no javascript counter
counter in web page

ITA-HUN

Alapszbály

A Magyar Alagútépítõ Egyesület 1994. február 9.-i alapító közgyûlés által elfogadott, és az 1998. január 14-én, a 2004. december 09.-én, valamint a 2005. jan. 13.-án megtartott közgyûléseken hozott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

(A dõltbetûs szövegrész a 2004. december 9.-i és a 2005. január 13.-i módosításokat tartalmazza)

I. fejezet

Általános rendelkezések

1./ Az 1994. február 9.-i alakuló közgyûlésen az alapszabályt aláíró természetes és jogi személyek az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a PTK. vonatkozó szabályainak megfelelõen önkéntes akaratelhatározással egyesületet hoztak létre (a továbbiakban: Egyesület).

2./ Az Egyesület neve: Magyar Alagútépítõ Egyesület

3./ Az Egyesület idegen-nyelvû (angol) elnevezése: Hungarian Tunnelling Association

4./ Az Egyesület székhelye: Budapest, 1024 Budapest, Lövõház utca 37. (Magyarország)

5./ Az Egyesület önkormányzati elven mûködõ szakmai-tudományos, konzultatív, társadalmi, szervezet.

6./ Az Egyesület jogi személy.

7./ Az egyesület célja és feladatai:

a. az érintett nemzetközi szervezetekkel összhangban elõmozdítja a természetes és mesterséges földalatti terek célszerû (különösen az érintett emberi környezet, részeként való) felhasználást, gazdaságos létesítését és hasznosítását, a káros környezeti hatások csökkentését.
b. elõsegíti a nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek érvényesítését, valamint azok továbbfejlesztésére és alkalmazására vonatkozó nemzeti és nemzetközi véleménycserét, ennek érdekében konferenciákat szervez és szakmai kiadványokat bocsát ki.
c. Céljai megvalósítása érdekében: együttmûködést teremt a hasonló, vagy kapcsolódó szakterületen mûködõ hazai és külföldi egyesületekkel, szervezetekkel, intézményekkel
d. szakmai információs dokumentumokat, tanulmányokat, ajánlásokat, mûszaki és szervezési javaslatokat készít, melyekkel segíti az érdekelt szervek tevékenységét, tagjai tervezési, felderítõ, vizsgálati, kutatási valamint építési, fenntartási, megszüntetési jellegû kivitelezési tevékenységét,
e. e tevékenységi körébe tartozó mûszaki gazdasági kérdésekben tanácsadói szerep kialakítására törekszik a mindenkori kormányszervekkel.

8./ Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat (pártokat nem támogat), országgyûlési- és helyi képviselõt nem állít, azokat nem támogatja

II. fejezet

Tagsági viszony keletkezése és megszûnése

9./ Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgárságú természetes- és magyar bejegyzésû jogi személy, -valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki az Egyesület céljait és Alapszabályát megismeri és magára nézve kötelezõnek elfogadja. A nem természetes személy tag, egy általa meghatalmazott természetes személlyel képviselteti magát. A képviselõ természetes személy még saját jogon is tagja lehet az Egyesületnek.

10./ A tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozat, az Elnökség által történõ, elfogadásával és az éves tagsági díj egyidejû megfizetésével jön létre.

11./ A tagsági díj megállapítása az Elnökség javaslata alapján a Közgyûlés hatásköre.

12../ Az Egyesület tiszteleti tagjává választható az az akár magyar akár külföldi állampolgárságú természetes személy, aki szakmai tevékenységével, vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentõs érdemeket szerzett. A tiszteleti tagot csak tanácskozási jog illeti meg.

Az Egyesület "Tiszteleti Elnök" címet adhat annak a magyar állampolgárságú személynek, aki mint az Egyesület korábbi elnöke az Egyesület érdekében kimagasló tevékenységet folytatott. A "Tiszteleti Elnök", e tisztségében, részt vehet az Egyesület valamennyi rendezvényén, ülésén. A tiszteleti elnököt tanácskozási jog illeti meg.

13./ A tiszteleti cím adományozásáról - az Elnökség javaslata alapján - a Közgyûlés dönt.

A tagsági viszony megszûnése:

14./ A tagsági viszony megszûnik

: a. a kilépés írásbeli bejelentésével,
b. esedékes tagsági díj megfizetésének írásbeli felszólítás ellenére történõ, féléven túli elmulasztásával az Elnökség kizáró határozatával,
c. a tag halálával,
d. a nem természetes személy jogutód nélküli megszûnésével.

15./ A belépési nyilatkozat elfogadásáról, a tagsági viszony megszûnésérõl az Egyesület Elnöksége dönt. Döntésével szemben a Közgyûléshez lehet fordulni.

III. fejezet

A tagok fõbb jogai és kötelességei

16./ Az Egyesület tagja jogosult: a. az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni a döntésekben, b. az Egyesület szakmai munkacsoportjának munkájában részt venni, c. választhat és választható az Egyesület Elnökségébe.

17./ Az Egyesület tagja köteles: a. a szervezeti életben részt venni, tisztségbe történt megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni, b. a tagsági díjat rendszeresen megfizetni.

IV. fejezet

Az Egyesület szervezete és mûködése

18/ Az Egyesület szervei: a Közgyûlés és az Elnökség.

19/ Az Egyesület legfõbb szerve: a Közgyûlés, amely a tagok összességébõl áll.

20./ A Közgyûlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. A Közgyûlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok 1/3-a - az ok és cél megjelölésével - kezdeményezi.

21./ A Közgyûlés hatáskörébe tartozó kérdések:

a. az alapszabály megállapítása és módosítása,
b. az évi költségvetés meghatározása,
c. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
d. az Egyesület éves munkatervének elfogadása;
e. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, ill. feloszlásának kimondása,
f. más szakmai, vagy társadalmi szervezettel való, határozott idõre szóló együttmûködés kialakítása
g. az Elnökség bármely tagjának megválasztása, felmentése,
h. tagsági viszony keletkezése ill. megszûnése tárgyában hozott Elnökségi döntések elleni kérelem elbírálása,
i. a tagdíj megállapítása,
j. a tiszteleti tag és a tiszteleti elnök megválasztása,
k. pénzügyekben az aláírási jog megadása,

22./ A Közgyûlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyûlés helyét, idejét az eredeti meghívóban közölni kell. Az eredeti és megismételt közgyûlés között 15 napnál több nem telhet el. A megismételt közgyûlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

23./ A Közgyûlés határozatait nyílt szavazással - az alább felsoroltak kivételével - egyszerû szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van, függetlenül attól, hogy jogi, vagy természetes személy. A jelenlévõk 2/3-nak szavazata szükséges:
a. az Alapszabály elfogadásához ill. módosításához,
b. az éves költségvetés elfogadásához.
c. az Egyesület megszûnésének elhatározásához.

24. A Közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni.

25./ Az Egyesület ügyintézõ és képviseleti szerve: a Közgyûlés által 5 évre választott Elnökség. Az Elnökség valamely tagjának kiválása esetében 30 napon belül Közgyûlést kell összehívni az új tag megválasztása érdekében, ha az Elnökség létszáma 3 tag alá csökkenne, vagy a megmaradó tagjai a maradvány idõben nem vállalnák ellátni a feladatát.

26./ Az Elnökség tisztségviselõi: az elnök, a két alelnök és a titkár.

27./ Az Egyesület Elnökségének 5 évre (2005. január 13. - 2010. januári 13. napján megtartandó közgyûlésig) megválasztott tisztségviselõi: .

Az Egyesület elnöke: Kocsonya Pál
lakcím: 1122 Budapest, Maros utca 36.

Az Egyesület alelnökei: Fábián Miklós
lakcím: 1029 Budapest, Nádor u. 23.,

Balogh Zsolt
lakcím: 1118 Budapest, Köbölkút utca. 17.

Az Egyesület titkára: Dr Horváth Tibor.
lakcím: 2000 Szentendre, Ady E. u. 44/b.

28./ Ha az Elnökségbe jogi személy tag által megjelölt, õt képviselõ személy kerül megválasztásra, majd utóbb a jogi személy az általa megjelölt képviselõjét visszahívja, és ha ennek a természetes személynek nincs egyéni tagsága, a képviseleti jogosultság változását úgy kell tekinteni, hogy a jogi személy az Egyesületben viselt tisztségrõl lemondott és e tisztség betöltésére új választást kell tartani. Ha a nevezett képviselõnek van legalább kétéves egyéni tagsága is, és mint természetes személy vállalja e tisztének szerepét, akkor azt a lejárat végéig betöltheti.

29./ Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet, a testületi szervek ülései között, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, összehívja Közgyûlést és az Elnökség üléseit, és koordinálja az Elnökség munkáját.

30./ Az elnök köteles az Egyesület közgyûlésének összehívását kezdeményezni, ha az Egyesület vagyonának csökkenése veszélyeztetné az Egyesület mûködését

31./ Az Egyesület alelnökei szervezik és koordinálják a munkabizottságok munkáját, elõkészítik a következõ évi munkaprogramot az elnökségi ülésre, és gondoskodnak a programok szervezési és dologi feltételeirõl.

32./ Az Egyesület elnökét akadályoztatása esetén helyettesítik, annak megbízása szerint, úgy a hazai, mint nemzetközi szinten.

33./ Az Egyesület titkára az elnök irányításával szervezi és intézi az Egyesület ügyeit, gondoskodik a határozatok végrehajtásának, Közgyûlések és az Elnökségi ülések dologi feltételeirõl, vezeti az ülések jegyzõkönyvét és a tagjegyzéket, kiküldi a számlákat és egyezteti az éves költségeket a könyvelõvel, készíti a hírlevelet.

34./ Az Elnökség szükség szerint, de általában negyedévente ülésezik.

35./ Az Elnökség határozatképes, ha ülésén legalább 3 tag jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök szava dönt.

36./ Az Elnökség feladata és hatásköre:

a. a Közgyûlés üléseinek elõkészítése, javaslattétel a Közgyûlés hatáskörébe utalt kérdésekben,
b. szakmai munkabizottságok létrehozása, megbízása, mûködési feltételeinek biztosítása,
c. rendezvények szervezése, más szervezetek rendezvényeire való delegálás, - az Egyesület magyarországi és külföldi képviselete,
d. az Elnökség éves üléstervének és feladattervének meghatározása,
e. döntés a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben,
f .az Egyesület magyarországi és külföldi képviselete

37./ Az Elnökség egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jellegû munkabizottságokat hozhat létre.

V. fejezet

Az Egyesület gazdálkodása .

38./ Az Egyesület gazdasági-jövedelemszerzõ vállalkozási tevékenységet, fõtevékenységként nem folytat. Az Egyesületi Alapszabály 7. Pontjában leírt céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdálkodás során elért eredményt a tagok között nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabály céljainak megvalósítása érdekében köteles felhasználni.

39./ Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint egyéb saját bevételeibõl képzõdik. A felajánlások hozzájárulások elfogadásához az Elnökség határoz.

40./ Az Egyesület tisztségviselõi feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

41./ A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni.

42./ Az Egyesületet az elnök pénzügyekben is önállóan jegyzi, illetve képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök és az erre feljogosított illetve kijelölt egyik tag együttes aláírása szükséges.
A két kijelölt tag:
a. Posgay György úr,
b. Dr. Müller Miklós úr

VI./ fejezet

Az Egyesület megszûnése

43./ Az Egyesület megszûnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetõleg megszûnésének megállapításával.

44./ Ha az Egyesület feloszlatással szûnik meg, vagy megszûnését állapították meg, az Egyesület megmaradt vagyonát más hasonló célú társadalmi szervezet javára kell fordítani.

45./ Ha az Egyesület feloszlással szûnik meg, akkor a megmaradt vagyonáról a Közgyûlés határoz.

VII. fejezet Egyéb rendelkezések

46./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989 II törvény, valamint a PTK vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

47./ Az Alapszabály módosítását az Egyesület 2004. december 09.-én és 2005. január 13.-án megtartott Közgyûlése megtárgyalta és elfogadta.

Budapest, 2005. január 13.

Hitelesítették:
Dr. Müller Miklós
Bozsó Tamás
Németh M. Tibor
Posgay György